Basisprincipes motivatietechnieken

Succesvol motivatietechnieken toepassen en klanten zo motiveren

Acceptatie van de ander 
Dit principe stelt dat je de ander accepteert zoals hij/zij is. De coach dient hierbij zijn eigen visie en waardeoordelen achterwege te laten.

Creëren van cognitieve dissonantie
Het doel van de motiverende gesprekstechnieken is een discrepantie teweegbrengen tussen het gedrag van de gecoachte enerzijds en de ideeën en gevoelens daarover anderzijds. De gecoachte moet ontdekken dat zijn gedrag eigenlijk niet in overeenstemming is met datgene wat hij eigenlijk zou willen.

Vermijden van discussies en onenigheid 
Discussies en pogingen om anderen te overtuigen met logica hebben veelal een tegenovergesteld effect. De andere zal immers steeds steviger zijn positie willen bepalen.

Meeveren met de weerstand 
Of m.a.w. leiden door te volgen . We kunnen dit ook wel psychologisch judo noemen. Hoge niveaus van weerstand zijn immers geassocieerd met lage succeskansen op gedragsverandering. Als coach ga je aanvankelijk dus een stuk mee in de weerstand of overdrijf je hem zelfs.

Ondersteunen en versterken van competentie 
Men gaat uit van de sterktes van de ander. Als coach bevestig je dus wat de klant goed kan.

Positieve herstructurering
Als coach plaats je problemen of negatieve zaken in een zo positief mogelijke context. Men zoekt als het ware naar positieve motieven waarom een bepaald gedrag gesteld wordt.

Metaforen gebruiken
Is een indirecte en vaak aangenamere techniek om een probleem te schetsen en kan gebruikt worden om de aandacht van de andere te vangen.

Gevoelsreflecties
Welk gevoel schuilt er achter de woorden die je zegt? Als coach maak je de onderliggende gevoelens bij de uitspraken van de ander zichtbaar. 

Reflecties van conflicten
Bv. ‘Drinken bezorgt me problemen – ja/nee’. Je reflecteert telkens beide kanten van een probleem.

Paradoxale technieken
Zoals provoceren, overwaarderen, onderwaarderen met de bedoeling een genuanceerdere reactie uit te lokken. Ook de wondervraag (hierover meer tijdens de opleiding) past hierin, evenals een metagesprek (gesprek over het gesprek – hoe loopt dit gesprek ?).

Motivationeel interviewen

Motivationeel interview

Een zeer bruikbare gesprekstechniek is het motivationeel interview (MI). MI wordt wereldwijd aanschouwd als een begeleidingsvorm om gedragsverandering te vergemakkelijken en is één van de meest populaire en dominante modellen om mensen meer te motiveren. Het MI zelf kan gebruikt worden om communicatief in te spelen op de drie psychologische basisbehoeften van waaruit iemand gemotiveerd raakt, namelijk autonomie (zelfstandig in het bepalen wat je wilt), verbondenheid en competentie (goed zijn in wat je doet). Onderzoek toont aan dat een benadering vanuit dit model betere resultaten oplevert tegenover traditioneel advies geven, dat vaak onvoldoende blijkt te zijn voor blijvende gedragsverandering. Traditioneel advies geven, houdt advies geven in zonder rekening te houden met de drie basisbehoeften.
[:swvar:text:495:]

Een voorbeeld hiervan is een diëtist die een dieet oplegt aan één van zijn patiënten, zonder dat deze hier inspraak in heeft of zelf de keuze heeft. Het gevolg hiervan is dat het gedrag minder lang volgehouden wordt. Dit leidt vaak tot verschillende problemen, waaronder een verhoogde weerstand. De patiënt kan zich bedreigd voelen waardoor de motivatie tot veranderen gaat dalen. Daarnaast is er ook een verhoogde kans op herval wanneer de patiënt niet uit eigen keuze verandert.
Een belangrijk basisprincipe van motivationeel interviewen is de ‘zelf-effectiviteit van de persoon te ondersteunen’.
[:swvar:text:495:]

Blijf op de hoogte