Wedstrijdreglement Ready2improve 

READY2IMPROVE CAPTION THIS-WEDSTRIJD 

Algemeen 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ready2improve, met ondernemingsnummer 0808. 805. 202 en maatschappelijke zetel te Fabrieksstraat 101, 3800 Sint-Truiden. 

Hierna de Organisator genoemd. 

Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op de wedstrijd gezamenlijk georganiseerd door de Organisator onder de naam ‘Ready2improve Caption This-wedstrijd’. 
De wedstrijd loopt van 13/10/2022 om 00u01 tot 13/11/2022 om 23u59. 

Deelname 

Elke organisatie dat zijn hoofdzetel in België heeft, mag in naam van zijn organisatie aan de wedstrijd deelnemen (hierna ‘deelnemer’). Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximum 1 deelname per bedrijf. 
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die de Organisator in dit verband neemt. 
De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. De Organisator kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld. De Organisator behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen. 

Wedstrijdvoorwaarden 

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Wedstrijdverloop 

De wedstrijd eindigt op 13/11/2022 om 23u59. 

 
Fase 1: Invullen en verzenden van de inzending voor de wedstrijd op de website via www.ready2improve.be/winactie/. 

Elk bedrijf, organisatie, vzw… dat in België gevestigd is kan (één keer) deelnemen aan de Ready2improve Caption This-wedstrijd. Wanneer één bedrijf meerdere keren een inzending plaatst, zal enkel en alleen de eerste inzending worden meegenomen in de wedstrijd, de andere zullen ongeldig worden verklaard. Er werd door de Organisator één foto bepaald, waarvoor elk bedrijf dat wenst deel te nemen een bijhorende caption/onderschrift mag verzinnen. Verder geeft elke deelnemer extra (contact)gegevens mee zoals bedrijfsnaam, voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon. Tot slot dienen ze een antwoord te geven op de schiftingsvraag ‘Schiftingsvraag: Hoeveel bedrijven denk je dat deelnemen aan de Ready2improve Caption This-wedstrijd?’. Deze schiftingsvraag zal gebruikt worden wanneer er een gelijke stand is tussen 2 deelnemende bedrijven in fase 2. Deze inzendingen worden verzameld via een invulformulier op de website van Ready2improve (www.ready2improve.be/winactie/) en de deelnemers ontvangen hierna een bevestiging e-mail. Fase 1 van de Ready2improve Caption This-wedstrijd loopt van 13/10/2022 vanaf 00u01 tot 13/11/2022 om 23u59. Hierna worden de inzendingen voor de Ready2improve Caption This-wedstrijd afgesloten. Enkel inzendingen die voor 13/11/2022 om 23u59 ontvangen zijn, worden meegenomen naar de fase 2 van de Ready2improve Caption This-wedstrijd. 

Fase 2: Online voting via 1 stemronde op de website via www.ready2improve.be/deelnemers-winactie. 

Na de verzameling van alle deelnemende bedrijven, zullen deze bedrijven met hun bijhorende ingestuurde caption/onderschrift via een willekeurig raster worden weergegeven op een pagina op de website. Hier zal de foto waarvoor ieder bedrijf een caption heeft geschreven worden weergegeven en zal elk bedrijf een willekeurig nummer worden toegekend met volgende opbouw ‘Foto [willekeurige nummer] – [Bedrijfsnaam]’. 

Vervolgens zal de websitebezoeker een knop te zien krijgen waarmee ze worden doorverwezen naar een stemformulier. Om te kunnen stemmen moeten ze een geldig e-mailadres opgeven en vervolgens kunnen ze stemmen door te zoeken naar ‘Foto [willekeurige nummer] – [Bedrijfsnaam]’ en vervolgens hun stem uit te dragen naar dewelke zijn/haar voorkeur gaat. Per e-mailadres wordt er slechts één stem meegenomen voor de bepaling van de winnaar van de Ready2improve wedstrijd. De online wedstrijd zal duren vanaf 14/11/2022 00u01 tot 20/11/2022 om 23u59. De online wedstrijd bevat slechts 1 stemronde. De inzending die de meeste stemmen ontvangt via het formulier dat ter beschikking wordt gesteld door de Organisator, zal op 21 november 2022 om 12u worden uitgeroepen als winnaar via de sociale mediakanalen, e-mail en andere relevante communicatiekanalen. De winnaar van de wedstrijd wordt ook gecontacteerd op basis van de achtergelaten contactgegevens bij hun oorspronkelijke inzending in fase 1. 

De beslissingen tot aanduiding van de winnaars is definitief. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. De winnaar ontvangt volgende prijs: Traject bij het Fitste Bedrijf voor 5 medewerkers twv €900 (incl BTW). Organisator Ready2Improve staat in voor de organisatie van deze prijs, in samenspraak met de winnaar. 

De winnaar wordt ten laatste op 23/11/2022 persoonlijk gecontacteerd door de Organisator. Indien een winnaar niet binnen een termijn van 7 dagen haar of zijn contactgegevens aan de Organisator bezorgt voor het opsturen van de prijs, wordt hij onherroepelijk geacht afstand te doen van zijn of haar prijs en zal er een nieuwe winnaar aangeduid worden, dit zal de inzending zijn die het tweede meeste aantal stemmen heeft ontvangen in fase 2. 

Correspondentie 

Behoudens anders gesteld in dit reglement wordt over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefonisch contact), niet tijdens de wedstrijd, noch erna. 

Aansprakelijkheid 

Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van de Organisator dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website op www.ready2improve.be/wedstrijd. De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator, noch kan de Organisator aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen verhinderen. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren. De Organisator kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van de Organisator. 
 
Verwerking persoonsgegevens 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke. 
De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de eventueel gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. 

De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement. Na het bekend maken van de winnaars worden de persoonsgegevens vernietigd. 
Er zal een optie bestaan om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van Ready2improve, dan worden de persoonsgegevens niet vernietigd, maar zal dit gebruikt worden voor marketingdoeleinden. 
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. 
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende handelaar. 

Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om: 
contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke persoonsgegevens wij over u beschikken; 

  • eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijks) hebt verstrekt, te corrigeren; 
    uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze; 
    de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te blokkeren of te beperken; 
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. 
  • Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e- mail een verzoek in te dienen bij onze DPO/Zaakvoerder, Ready2improve via info@ready2improve.eu met de duidelijke vermelding van [PRIVACY] in het onderwerp van de e-mail. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht. 

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. 

Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte persoonsgegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van ons privacy beleid kunt u terecht op onze website via https://ready2improve.be/en/data-protection-policy. 

Slotbepalingen 

Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan. 
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel die exclusief bevoegd is. 

De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter. 

Dit reglement werd opgesteld op 10/10/2022. 

 
Bij vragen kan u steeds terecht bij Ready2improve via info@ready2improve.eu.